De standaardmethode van verevening maakt plaats voor conversie. De Wet VP wordt van toepassing op echtscheidingen die plaatsvinden vanaf 2022.

Wat verandert er vanaf het moment dat deze nieuwe wetgeving in werking treedt?

Standaard conversie bij het verdelen van pensioen bij scheiding

De helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde aanspraken op ouderdoms- en partnerpensioen (mits opgebouwd op kapitaalbasis) wordt automatisch omgezet in een eigen pensioenaanspraak op het leven van de ex-partner. Bij conversie wordt de pensioenband tussen de ex-partners definitief verbroken. De ex-partner krijgt een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, die voor de uitbetaling niet langer afhankelijk is van het in leven zijn van de verdelingsplichtige.

Andere waarde verdeling partnerpensioen

De verdeling van het partnerpensioen dat op kapitaalbasis wordt opgebouwd tijdens de huwelijkse periode komt voortaan voor 50% aan beide ex-partners toe. In de huidige Pensioenwet (PW) wordt het partnerpensioen nog volledig aan de ex-partner toegewezen. Het betreft hier 100% van het partnerpensioen dat op de echtscheidingsdatum is opgebouwd; dit is dus inclusief het partnerpensioen over de voorhuwelijkse periode.

Automatische melding

Allereerst hoeft de ex-partner de echtscheiding voortaan niet meer te melden aan de

Pensioenuitvoerder. De Basisregistratie Personen (BRP) meldt de echtscheiding automatisch aan de pensioenuitvoerder en die onderneemt actie richting beide ex-partners.

Reactietermijn

Nadat de pensioenuitvoerder de melding van de echtscheiding ontvangt vanuit de BRP, krijgen beide ex-partners door wat de gevolgen zijn van de scheiding voor de pensioenaanspraken. Ook vernemen zij op dat moment de mogelijkheid om van de standaard conversie af te wijken en voor een andere verdeling te kiezen. Hiervoor krijgen zij een reactietermijn van zes maanden, die met zes maanden kan worden verlengd als een van de ex-partners daarom verzoekt.

Afwijken van de Wet VP

Net zoals onder de huidige wetgeving, blijft het onder de nieuwe Wet VP mogelijk om afwijkende afspraken te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afzien van conversie of kiezen voor een andere verdeling van de pensioenaanspraken. Ex-partners kunnen er zelfs voor kiezen om de Wet VP volledig buiten werking te stellen. Ook is het mogelijk om alleen het ouderdomspensioen in de conversie te betrekken. Op die manier blijft er een recht op bijzonder partnerpensioen bestaan. Ex-partners moeten de afspraken over het afwijken van de wettelijke regeling in de huwelijkse voorwaarden of in het scheidingsconvenant vastleggen.

Situaties waarin verevening van toepassing blijft

Als er sprake is van scheiding van tafel en bed of als de scheiding in het buitenland plaatsvindt, meldt

de BRP de scheiding niet automatisch aan de pensioenuitvoerder. In deze situaties blijft de verevening uit de wet VPS van kracht. Ongehuwd samenwonenden die uit elkaar gaan, vallen niet onder de Wet VPS of de Wet VP. De ex-partner krijgt op grond van de PW echter wel aanspraak op bijzonder partnerpensioen.

Jody van Dodewaard

About Jody van Dodewaard