Alimentatie wordt bepaald op basis van uw inkomsten en lasten. Hoe zit het met jouw vermogen? In hoeverre wordt daar rekening mee gehouden?

Vermogen telt mee!

Met jouw vermogen wordt bij het vaststellen van alimentatie wel degelijk rekening gehouden. In welke mate is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.

Wat valt er onder inkomen uit vermogen?

Als vermogen rendeert, levert het inkomen op. Denk aan rente of aan huur. Huurinkomsten (min de lasten) behoren tot het inkomen van een alimentatiebetaler of alimentatieontvanger. Rente-inkomsten evenzeer, maar hoe hoog zijn deze rente-inkomsten? In de ‘Alimentatienormen’, aan de hand waarvan in Nederland alimentatie wordt berekend, wordt de rente vastgesteld op een fictief rendement van 4%. Aangezien de rentestand nog altijd laag is, is er alle reden om met een lager percentage te rekenen. Maar let op: als je wilt dat met een lager percentage dan 4 wordt gerekend, moet je dit wel duidelijk en gedocumenteerd voor het voetlicht brengen, anders wordt al snel op een rendement van 4% teruggevallen.

Tellen jouw erfenissen en schenkingen mee?

Ook het vermogen dat je bij een echtscheiding niet met je ex hoeft te delen telt mee. Als je een erfenis en/of schenking hebt ontvangen, maar in koude uitsluiting bent gehuwd, dan wel in gemeenschap van goederen na 1 januari 2018, óf daarvoor maar de erfenis en/of schenking onder een uitsluitingsclausule hebt ontvangen, hoef je deze niet met je ex te delen. In dat laatste geval heeft de erflater of schenker in het testament of bij zijn of haar schenking bepaald dat wat jij ontvangt niet in enige gemeenschap van goederen valt. In al deze situaties is jouw vermogen dus veilig voor de vermogensverdeling. Maar niet voor de alimentatie. Het rendement op dit vermogen vormt inkomen waarmee rekening wordt gehouden bij het vaststellen van alimentatie, althans in principe. Er zijn namelijk ook een aantal uitspraken waarin de rechter dit vermogen en het rendement daarop buiten beschouwing heeft gelaten.

Dan verkoopt u toch gewoon het chalet?

Onder specifieke omstandigheden kan het zo zijn dat van jou verwacht wordt jouw vermogen (deels) op te eten. Dan wordt dus niet enkel rekening gehouden met het rendement op jouw vermogen, maar ook met jouw vermogen zelf. Ben je alimentatiebetaler dan betekent dit bijvoorbeeld dat je vastgoed moet verkopen, spaargeld moet opnemen of jouw ontslagvergoeding moet aanwenden om daarmee alimentatie te voldoen. Ben je alimentatieontvanger dan moet je bijvoorbeeld spaargeld aanboren om daarmee in de kosten van jouw levensonderhoud te voorzien. Onder welke feiten en omstandigheden moet worden ingeteerd op vermogen is niet in één algemene regel samen te vatten. In principe hoeft het niet, maar er kunnen zich uitzonderingssituaties voordoen. Het hangt af van de financiële posities van jou en jouw ex of dit van één van jullie gevergd kan worden. Wat zijn jullie beider inkomsten, hoeveel vermogen is er en waar bestaat dit uit, hoe verhouden jullie financiële posities zich tot elkaar, hoe zit het met pensioenopbouw, gaat het om kinder- of partneralimentatie, was je getrouwd in koude uitsluiting of gemeenschap? etc.

Wilt u de beslissing niet aan een rechter overlaten, neem dan contact op!

beheerder

About beheerder